18 อรหันต์ 十八罗汉的来历

เมื่อกล่าวถึงด่าน 18 อรหันต์ หรือ 18 ด่านมนุษย์ทองคำในวัดเส้าหลิน ในนิยายหรือภาพยนต์ต่าง ๆ จะกล่าวถึงผู้ที่ฝึกเพลงมัดมวยจากสำนักเส้าหลิน เมื่อฝึกจนสำเร็จวิชาขั้นสูงสุด จะต้องมีการฝ่าด่าน 18 อรหันต์ให้ได้เสียก่อน จึงจะถือว่าสำเร็จวิชากังฟูจากวัดเส้าหลินอย่างแท้จริง และสามารถเดินทางลงจากเทือกเขาซงซานได้

แท้จริงแล้ว 18 อรหันต์ ที่ปรากฏในภาพยนตร์จีนและนวนิยายกำลังภายในในวัดเส้าหลินนั้น ก็คือ พระพุทธรูป18 องค์ ซึ่งประดิษฐานล้อมองค์พระประธานในอารามหลวง

 การสำเร็จขั้นอรหันต์นั้นถือเป็นการสำเร็จขั้นสูงสุดของการบำเพ็ญตนเองในพระพุทธศาสนา ซึ่งการสำเร็จมรรคผลในขั้นอรหันต์คือ จะต้องสามารถละกิเลสต่าง ๆ และสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยคุณธรรมและพระพุทธศาสนา หลุดพ้นจากวงจรชีวิตการเวียนว่ายตายเกิด จึงเรียกว่าสำเร็จขั้นอรหันต์

เดิมทีพระอรหันต์มีทั้งหมด 16 องค์ ซึ่งยังคงอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและธรรมะแก่มนุษย์โลก ได้แก่

 1. พระปินโฑ
 2. พระกนกวัจฉ
 3. พระกนกการัทวาช
 4. พระสุปิณฑ
 5. พระนกุล
 6. พระภัทร
 7. พระกาลิก
 8. พระวัชรบุตร
 9. พระลุปาก
 10. พระปันถก
 11. พระราหุล
 12. พระนาคเสน
 13. พระอิงคท
 14. พระวันวาลี
 15. พระอชิต
 16. พระจุฑะปันถา

พระอรหันต์ทั้ง 16 องค์นี้ มีพระปิณโฑดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระอรหันต์ และพระปันถกหนึ่งใน 16 อรหันต์คือพระเมตไตรย ซึ่งพระอรหันต์ทั้ง 16 องค์ในอารามหลวงวัดเส้าหลินตรงกับพระอรหันต์ที่พระราชวังปักกิ่ง

ต่อมาได้มีการเพิ่มพระอรหันต์อีก 2 องค์คือ

17. พระนนทมิตร
18. พระปินโทล

ทำให้จากเดิมพระอรหันต์มีเพียง 16 องค์กลายเป็น 18 องค์