พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า เหย้าซือฝอ พระพุทธเจ้าแห่งยารักษาโรค

พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า เหย้าซือฝอ 药师佛 หรือพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต 药师琉璃光如来 เป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระนามของท่าน หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแห่งยารักษาโรคผู้มีแสงรัศมีสีน้ำเงินดั่งแก้วไวฑูรย์

คำว่า ไภษัชย 药 แปลว่ายา / คุรุ 师 แปลว่าครู / ไวฑูรยประภา 琉璃光 แปลว่าแสงรัศมีสีน้ำเงินดั่งแก้วไวฑูรย์ และ ตถาคต 如来 แปลว่าพระพุทธเจ้า

วันประสูติของเหย้าซือฝอ ตรงกับวันที่ 30 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน 农历九月三十日

เหย้าซือฝอ คือหนึ่งใน ไตรพุทธ หรือ ซำปอฮุกโจ้ว 三宝佛祖 ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ มหายาน ได้แก่

ไตรพุทธ

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า 释迦牟尼 (องค์กลาง)

พระอมิตาภพุทธเจ้า 阿弥陀佛 (เบื้องขวาของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า)

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 药师佛 (เบื้องซ้ายของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า)

ปณิธาน 12 ข้อ ของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

ก่อนที่พระ ไภษัชยคุรุพุทธเจ้า จะตรัสรู้ ท่านได้ตั้งปณิธาน 12 ประการ คือ

 1. ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว
 2. ช่วยให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา
 3. ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วยของใช้ทั้งปวง
 4. ช่วยให้สรรพสัตว์หันมานับถือมหายานธรรม มุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า
 5. ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีลบริสุทธิ์
 6. ช่วยให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์
 7. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากความยากจน
 8. ช่วยให้สตรีได้เป็นบุรุษตามปรารถนา
 9. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากอุบายของมาร
 10. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากโทษทัณฑ์ทางอาญา
 11. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพ
 12. ช่วยให้สรรพสัตว์พบกับความสมบูรณ์ทั้งสิ้น

พระไภษัชยคุรุ ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแห่งยา การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ครองดินแดนพุทธเกษตรด้านตะวันออก เรียกว่า ศุทธิไวฑูรยะ 净琉璃世界 พระองค์ทรงมีมหาปณิธานที่จะให้สัตว์โลกทุกรูปนาม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เชื่อกันว่า หากผู้ใดบูชาพระองค์ท่าน จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายโดยเร็ววัน

มีความเชื่อว่า ผู้ใดกล่าวถึงชื่อและรำลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพ จะหลุดพ้นจากการเกิดในท้องสัตว์ ไม่ตกนรก ทั้งยังหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และยังไม่ต้องตายโหง คือ ตายแบบไม่รู้ตัว ตายผิดธรรมชาติ ไม่ได้สิ้นอายุขัยไปตามชะตา

พระไภษัชยคุรุ เป็นพระพุทธเจ้าที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่นับถือ เพราะท่านสามารถบรรเทาทุกข์ ขจัดภัยพิบัติ ต่ออายุให้ยืนยาว เหล่าพุทธศาสนิกชน เคารพพระองค์เป็นที่พึ่งพิงยามยากไร้ เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาแก่สรรพสัตว์

อัครสาวก

พระโพธิสัตว์สาวกของ พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า มี 2 องค์ คือ พระสุริยประภาโพธิสัตว์ 日光菩萨 แสงแห่งปัญญาญาณที่เจิดจรัสและอบอุ่นยังให้สรรพสัตว์ตื่นขึ้นและรู้แจ้งเหมือนพระอาทิตย์ และ พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光 菩萨 แสงแห่งความเมตตาและกรุณา สว่างท่ามกลางความมืดมิด ยังให้สรรพสัตว์ที่หลงผิดได้รู้แจ้งเหมือนดังได้พบความสว่างในความมืดยามราตรี

พระกริ่ง

เชื่อกันว่าที่มาของ พระกริ่ง คือ พระไภษัชยคุรุ และ การสร้างพระกริ่งที่เป็นพระไภษัชยคุรุขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยบารมีของพระไภษัชยคุรุ ซึ่งมีอำนาจพุทธานุภาพทำให้ผู้ที่บูชาหายจากความเจ็บป่วยไข้และพ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยขจัดภยันตรายต่างๆและให้ผู้ที่พกพาติดตัวระหว่างเดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากที่พกติดตัว

ความเชื่อเรื่องพระกริ่งกับการรักษาโรค

เชื่อกันว่า พระกริ่งสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง โดยเฉพาะโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบและรักษาด้วยยาไม่ได้

ยามใดที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจงอธิษฐานขออำนาจพุทธคุณในพระกริ่ง แล้วนำพระแช่น้ำ จากนั้นก็เอามาดื่ม บ้างก็นำมาอาบ เพื่อความเป็นสิริมงคล โรคภัย ไข้เจ็บป่วยอยู่นั้น ก็จะหายโดยอัศจรรย์

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ช่อง chinatalks และ Fanpage Chinatalks