พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพุทธศาสนา มหายาน

ในวิหารของวัดพุทธศาสนา นิยายมหายาน หรือวัดจีนนั้นเราจะพบว่ามีพระพุทธรูป 3 พระองค์ หรือ ไตรพุทธ 三菩萨 เป็นประธานของวัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นต้น

พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ นี้ ประกอบด้วย

ซำป้อฮุกโจ้ว พระประธานประจำวัดมังกรกมลาวาส

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า 本师释迦牟尼佛 ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง เรียกว่า ดินแดนอภิรดี 娑婆世界

พระศากยมุนีพุทธเจ้า ที่มา Wikipedia

พระอมิตาภพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่อยู่ข้างซ้ายมือ หรือเบื้องขวาของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ทรงมีพระนามเต็มว่า 西方接引阿弥陀佛 พระนามของท่านเป็นที่มาของคำว่า “อมิตตาพุทธ” หรือ “ออนีทอฮุก” ท่านครองดินแดนพุทธเกษตรด้านตะวันตก เรียกว่า สุขาวดี 极乐世界 ซึ่งเป็นดินแดนหลังความตายที่ทุกคนปรารถนา


พระอมิตาภพุทธเจ้า ที่มา Wikipedia

ตามพุทธตำนานกล่าวว่า พระอมิตาภพุทธเจ้า เดิมท่านเคยเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงได้รับการเทศนาจากพระธรรมจากพระโลเกศวรราชพุทธเจ้า และได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อมาท่านได้ทรงสละราชสมบัติและออกผนวช จนบรรลุธรรม และได้ตั้งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระองค์ได้ทรงตั้งพระปณิธานไว้ 48 ประการ หากปณิธานประการใดไม่สำเร็จ ก็จะไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้า

โดยความปรารถนาทั้ง 48 ประการสามารถสรุปได้ คือ หากพระองค์สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอให้พระวรกายของพระองค์นั้นสง่างาม มีชีวิตยืนยาว มีสติปัญญา พระองค์จะสร้างพุทธเกษตร ประกอบด้วยปราสาทราชวัง ดินแดนนี้จะมีทั้งป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วย เงิน ทองคำ แก้วมณี ไข่มุก มีเสียงเพลงบรรเลงอย่างไพเราะ ผู้ที่มีชีวิตในดินแดนสุขาวดี จะไม่ประสบกับความหนาว ความร้อน ความทุกข์ยาก ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้ดังปรารถนา แม้ผู้เป็นใบ้ก็สามารถพูดได้ ผู้ใดหูหนวกก็สามารถได้ยิน ผู้พิการ เมื่ออยู่ในดินแดนนี้จะหายจากสภาพการพิการทั้งปวง ซึ่งภายหลังพระองค์ได้บรรลุความปรารถนาทั้ง 48 ข้อนี้ และได้ตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพุทธเจ้า

มีความเชื่อว่า ผู้ใดกล่าวถึงชื่อและรำลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพ เมื่อเขาเหล่านั้นถึงแก่ความตาย จะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี ดังนั้น เวลาที่คนใกล้จะสิ้นใจ จึงให้ภาวนาพระนามของพระองค์ท่านไว้ให้จิตแน่วแน่ โดยหวังว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ทางขวามือ หรือเบื้องซ้ายของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า เรียกว่า เหย้าซือฝอ 药师佛 หรือต้าอีหวังฝอ 大医王佛 มีพระนามเต็มว่า 药师琉光如来 ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแห่งยา การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ครองดินแดนพุทธเกษตรด้านตะวันออก เรียกว่า ศุทธิไวฑูรยะ 净琉璃世界


พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ที่มา Wikipedia

รูปลักษณะของท่านคือ พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรน้ำมนต์ หรือเจดีย์จีน นิ้วโป้งและกลางของพระหัตถ์ขวาถือยากลูกกลอน หมายถึงการบำบัดโรคภัย