ปฏิทินจีน วันสำคัญตามความเชื่อของจีน

ปฏิทินจีน ปฏิทินไหว้ เทพเจ้าจีน วันสำคัญตามความเชื่อของจีน (อ้างอิงตามปฏิทินจีน)

เดือน 1

วันที่ 1 เดือน 1 เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 5 เดือน 1 วันเกิดจ้าวกงหมิง

วันที่ 9 เดือน 1 วันไหว้ทีกงแซ วันเกิดเง็กเซียนฮ่องเต้

วันที่ 15 เดือน 1 วันเทศกาลหงวนเซียว

เดือน 2

วันที่ 1 เดือน 2 วันเทวสมภพ ของ ไท่หยางซิงจวิน ไท่เอี๊ยงแชกุง สุริยเทพ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ตามความเชื่อของเต๋า

วันที่ 8 เดือน 2 วันคล้ายวันเสด็จออกผนวช พระศากยมุนีพุทธเจ้า

วันที่ 15 เดือน 2 วันคล้ายวันเสด็จดับขันธ์รินิพพาน พระศากยมุนีพุทธเจ้า

วันที่ 19 เดือน 2 วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 21 เดือน วันคล้ายวันสมภพ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผู่ซ่า แห่งเขาง๊อไบ๊

เดือน 3

วันที่ 3 เดือน 3 วันประสูติองค์ เฮียงเทียงเสี่ยงตี่

วันที่ 23 เดือน 3 วันประสูติเทียนโหวเซี้ยบ้อ เจ้าแม่ทับทิม

เดือน 4

วันที่ 4 เดือน 4 วันคล้ายวันสมภพ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า แห่งอู่ไถซาน

วันที่ 8 เดือน 4 วันคล้ายวันประสูติ พระศากยมุนีพุทธเจ้า

เดือน 5

วันที่ 5 เดือน 5 เทศกาลไหว้ขนมบ๊ะจ่าง

เดือน 6

วันที่ 19 เดือน 6 วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 24 เดือน 6 วันประสูติเทพเจ้ากวนอู

เดือน 7

วันที่ 1 เดือน 7 วันสมภพองค์ไท่ซ่างเหล่าจวิน เล่าจื้อ แห่งเต๋า

วันที่ 15 เดือน 7 เทศกาลสารทจีน

วันที่ 22 เดือน 7 วันเกิดไฉซิงเอี๊ย เทพเจ้าปี่กาน องค์บุ๋น

วันที่ 30 เดือน 7 วัน วันคล้ายวันสมภพ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

เดือน 8

วันที่ 15 เดือน 8 วันเทศกาลไหว้พระจันทร์

วันที่ 15 เดือน 8 วันเทวสมภพพระจันทรประภาโพธิสัตว์ อัครสาวกของ พระไภษัชคุรุโพธิสัตว์

วันที่ 15 เดือน 8 วันเทวสมภพ ไท่หยินซิงจวิน ไท้อิมแชกุง จันทรเทพ เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ ตามความเชื่อของเต๋า

วันที่ 15 เดือน 8 วันเกิดเฒ่าจันทรา 月老 เทพเจ้าแห่งความรัก

เดือน 9

วันที่ 1 – 9 เดือน 9 เทศกาลกินเจ

วันที่ 9 เดือน 9 วันประสูติเทพเจ้านาจา

วันที่ 9 เดือน 9 วันประสูติพระแม่มาริจีโพธิสัตว์

วันที่ 9 เดือน 9 วันเทศกาลฉงหยาง

วันที่ 9 เดือน 9 วันคล้ายวันสำเร็จเต๋าของตั่วเหล่าเอี๊ยะกง องค์เฮียงเทียงเสี่ยงตี่

วันที่ 19 เดือน 9 วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 30 เดือน 9 วันคล้ายวันประสูติของ พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า เหย้าซือฝอ

เดือน 10

เดือน 11

เดือน 12