วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ที่สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมจีน

วัดโฝวกวงซัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของพระคุณเจ้า พระเถระซิงหวิน เมื่อ พ.ศ. 2510 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลก โดยยึดหลักให้การศึกษาในการพัฒนาบุคคล สืบสานวัฒนธรรมในการประกาศพุทธธรรมคำสอน บำเพ็ญกุศลในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม เน้นการปฏิบัติธรรมในการจรรโลงซึ่งจิตใจ โดยขยายการพัฒนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยผ่านวัดสาขากว่า 200 แห่งทั่วโลก

เมื่อก้าวบันไดสู่ทางเข้าด้านในจะเป็นโถงรับรอง จะพบกับ พระศรีอริยเมตไตรย 100 กุมาร ซึ่งวัดในจีนมักจะประดิษฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรยไว้ที่ประตูบรรพตทางด้านหน้า เนื่องจากด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านนั้น เพื่อคอยต้อนรับพุทธศาสนิกชน รวมถึงเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสงบสุข นำไปสู่โชคลาภความเจริญรุ่งเรือง

บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งคือ ท้าวจตุมหาราชา โดยตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น ทรงเป็นธรรมบาลผู้พิทักษ์รักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนา

เมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบกับสถาปัตยกรรมแบบจีน ประกอบด้วย วิหารกลาง วิหารพระอวโลกิเตศวร ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม หอกลอง หอระฆัง เป็นต้น

ด้านหน้าของวิหารกลางแกะสลักเป็นรูปมังกร

ด้านในของวิหารกลาง มีองค์พระ 3 องค์ คือ ไตรพุทธ เป็นองค์พระประธานของวิหาร

ด้านข้างของวิหารทางซ้ายและขวาจะเป็นหอกลองและหอระฆัง

เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับวิหาร พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และวิหารพระยูไล

ด้านหน้าจะพบกับ แคน้ำผอสัก (กวนอู) และ พระสกันทโพธิสัตว์