ข้อคิด คำจีน 8 ความจริงในชีวิต 人生有八苦。

ข้อคิด คำจีน 8 ความจริงในชีิวิต 人生有八苦 8 สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอในชีวิต ถือเป็นความขมขื่นของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอแต่หากมองในอีกแง่หนึ่ง ทั้ง 8 สิ่งนี้คือสัจธรรมของชีวิต

ชีวิตคนเรา มีความขมขื่นอยู่แปดอย่าง 人生有八苦 คือ

生 Shēng เกิด

老 Lǎo แก่

病 Bìng เจ็บ

死 Sǐ ตาย

爱别离 Ài biélí ความรักต้องอำลาจากกัน

怨长久 Yuàn chángjiǔ ความเคียดแค้นอันยาวนาน (ความอาฆาตพยาบาท ที่ยาวนาน)

求不得 Qiú bùdé ร้องขอแล้วไม่ได้

放不下 Fàng bùxià วางไม่ลง (ปล่อยวางไม่ได้)