ตมสูตร  บุคคล  4  จำพวก 四种死生明

สว่างและมืดอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน

明 míng หมิง สว่าง
冥 míng หมิง มืด

บุคคลในโลก สามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้เองว่าจะไปสู่ความสว่าง หรือความมืด

ตมสูตร  บุคคลในโลก  4  จำพวก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคล 4 จำพวกคือ

1.从冥入冥 cóng míng rù míng ฉง หมิง รู่ หมิง ตโม ตมปรายโน บุคคลมืดมาแล้ว มีมืดไปภายหน้า

บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในตระกูลต่ำ  คือ ตระกูลจัณฑาลก็ดี ตระกูลช่างสานก็ดี ตระกูลพรานก็ดี ตระกูลช่างหนังก็ดี ตระกูลคนรับจ้างเทขยะก็ดี ทั้งยากจนขัดสนข้าวน้ำของกิน เป็นอยู่อย่างแร้นแค้น หาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเคือง ซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ เตี้ยแคระ มากไปด้วยโรค ตาบอดบ้างเป็นง่อยบ้าง กระจอกบ้าง เปลี้ยบ้าง ไม่ใคร่ได้ ข้าว น้ำ ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม  เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และเครื่องประทีป บุคคลนั้นยังประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก อย่างนี้แล บุคคล มืดมาแล้ว มีมืดไปภายหน้า

2. 从冥入明 cóng míng rù míng ฉง หมิง รู่ หมิง ตโม โชติปรายโน บุคคลมืดมาแล้ว มีสว่างไปภายหน้า

บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือตระกูลจัณฑาลก็ดี ฯลฯ ที่นอน ที่อยู่ และเครื่องประทีปบุคคลนั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลมืดมาแล้ว มีสว่างไปภายหน้า

3. 从明入冥 cóng míng rù míng ฉง หมิง รู่ หมิง โชติ ตมปรายโน บุคคลสว่างมาแล้ว มีมืดไปภายหน้า  

บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลกษัตริยมหาศาลก็ดี ตระกูลพราหมณมหาศาลก็ดี ตระกูลคฤหบดีมหาศาลก็ดี มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเงินทองมีข้าวของเครื่องใช้ มีทรัพย์ธัญชาติเป็นอันมาก ทั้งมีรูปร่างสะสวยเจริญตาเจริญใจ ประกอบด้วยผิวพรรณงดงามยิ่งนัก เป็นผู้มีปกติได้ข้าวน้ำ ผ้า ยวดยานดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และเครื่องประทีป บุคคลนั้น ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ  ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว กายแตกตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย   ทุคติ วินิบาต นรก อย่างนี้แล บุคคลสว่างมาแล้ว มีมืดไปภายหน้า

4. 从明入明 cóng míng rù míng ฉง หมิง รู่ หมิง โชติ โชติปรายโน บุคคลสว่างมาแล้ว มีสว่างไปภายหน้า

บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ บุคคลนั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลสว่างมาแล้ว มีสว่างไปภายหน้า

ที่มา : ตมสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต