ที่มาของคำว่าอดทน 忍 ในภาษาจีน

ชาวจีนมีคุณธรรมหลายประการที่ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต คุณธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวจีนนิยมยึดถือและเป็นตัวอักษรหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม แขวนไว้เตือนใจบนผนังบ้าน ได้แก่ ความอดทน ซึ่งถือเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของชาวจีน ซึ่งอักษรจีนนั้นถือเป็นอักษรภาพ ประเภทหนึ่ง ซึ่งหากเราศึกษา ค้นคว้าแล้วจะพบว่ามีเสน่ห์ และความหมาย

ความอดทน เป็นหนึ่งใน มงคลชีวิต 38 ประการ คำว่าอดทนในภาษาจีนนั้น ประกอบด้วย คำ 2 คำได้แก่ คำว่าเริ่น 刃 (Rèn) แปลว่า ใบมีด และซิน 心 (xīn) แปลว่า หัวใจ เมื่อรวมคำ 2 คำนี้แล้ว จึงได้คำว่า 忍 (Rěn) แปลว่าความอดทน เปรียบเสมือนการนำใบมีดมากรีดที่หัวใจ ทำให้ต้องรู้จักอดทน

คำว่า “อดทน” นั้น แบ่งเป็น คำ 2 คำ ได้แก่ “อด” คือ อยากได้ แต่ไม่ได้ อยากมี แต่ไม่มี และ “ทน” คือ ไม่อยากได้ แต่ได้ ไม่อยากมี แต่มี ในชีวิตของคนเรานั้นต้องอด ต่อความต้องการต่าง ๆ และทนต่อปัญหาและอุปสรรค