พระศากยมุนีพุทธเจ้า

พระศากยมุนีพุทธเจ้า คือ พระสมณโคดมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน โดยชาวจีนจะเรียกพระนามพระองค์ว่า สิกแกหม่านี้ฮุดโจ้ว หรือ ซื่อเจียเมานีฝอจู่ 释迦牟尼佛祖 ซึ่งเป็นการทับศัพย์ โดยใช้ภาษาจีนของคำว่า ศากยมุนี

พระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระมานุษิพุทธเจ้าตามความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และในวัดของมหายาน เรามักจะเห็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นพระหนึ่งใน 3 ไตรพุทธเป็นพระประธานในวัด โดยท่านจะอยู่ตรงกลาง

พระศากยมุนีพุทธเจ้าตามความเชื่อของมหายานคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันกับพระพุทธเจ้าของทางฝ่ายเถรวาท นั่นคือ พระมหาสมณโคดม หรือ เจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล) ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ริมแม่น้ำเนรัญชรา (พุทธคยา) และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ต้นสาละ ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

โดยตามความเชื่อของพุทธศาสนา แบบเถรวาท นั้นเชื่อว่า วันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เรียกว่าวันวิสาขบูชา แต่ถ้าเป็นความเชื่อของจึน แบบมหายาน นั้น วันสำคัญของพุทธเจ้า แต่ละวันจะไม่ตรงกัน โดย

วันคล้ายวันพุทธสมภพคือ วันที่ 8 เดือน 4 จีน
วันคล้ายวันเสด็จออกผนวชคือ วันที่ 8 เดือน 2 จีน
วันคล้ายวันทรงตรัสรู้ พระโพธิญาณคือ วันที่ 8 เดือน 12 จีน (เทศกาลล่าปา)
วันคล้ายวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคือ วันที่ 15 เดือน 2 จีน

สำหรับวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนา ประกอบด้วย

วันมาฆบูชา ภาษาจีนเรียกว่า ว่านโฝเจี๋ย 万佛节 ถือเป็นวันพระธรรม เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญคือพระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ 1,250 รูป ได้มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อมาพบพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธองค์ได้ให้โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันมาฆบูชานี้

วันวิสาขบูชา ภาษาจีนเรียกว่า เว่ยไส้เจี๋ย 卫塞节 เป็นวันพระพุทธ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้า 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน ซึ่งหลักธรรมประจำวันวิสาขบูชาคือ อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ และเมื่อพระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จปรินิพพานแล้ว ได้รับสั่งเป็นปัจฉิมวาจา ก่อนปรินิพาน ว่า :

“หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอพูดกับเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

วันอาสาฬหบูชา ภาษาจีนเรียกว่า ซานเป่าโฝเจี๋ย 三宝佛节 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์  เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะ บรรลุธรรม และขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์