พระสกันทโพธิสัตว์ อุ่ยท้อผ่อสัก

พระสกันทโพธิสัตว์ พระเวทโพธิสัตว์ เหว่ยถัวผู่ซ่า 韦陀菩萨 หรือ อุ่ยท้อผ่อสัก เป็นเทพธรรมบาลผู้ปกป้องพุทธศาสนาตามความเชื่อของชาวพุทธมหายาน

พระนามของพระสกันทโพธิสัตว์นั้น มีความหมายว่า ผู้มีอานุภาพสนองคุณและพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา 

มีตำนานเล่าว่า พระสกันทโพธิสัตว์ คือ พระขันธกุมาร ผู้เป็นโอรสของพระอิศวรแห่งศาสนาฮินดู จึงมีฐานะเป็นเทพ แต่ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัยหันมานับถือพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากท่านมีฐานะเป็นเทพ ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงโปรดให้ท่านช่วยดูแลและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

บางตำนานยังกล่าวว่า เดิมทีนั้น ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีฐานะสกุลวงศ์ชั้นสูง แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ก็บังเกิดจิตเลื่อมใส แต่ติดขัดที่เป็นชนชั้นพราหมณ์จึงไม่อาจโกนศรีษะได้ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ท่านทำหน้าที่ในการเฝ้าอารักขาคุ้มครองพระพุทธศาสนาแทน

พระสกันทโพธิสัตว์ มีหน้าที่เฝ้าอารักขาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถแลเห็นท่านได้เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าสู่บริเวณตัววัด เพราะภายในวัดทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารต้นจะอยู่เบื้องหน้า ภายในนั้น จะมีองค์พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์เป็นองค์ประธาน ด้านข้างเรียงรายด้วยท้าวจตุโลกบาล และก่อนที่จะก้าวผ่านวิหารต้นนั้น ด้านหลังขององค์พระศรีอริยเมตไตรย จะประทับยืนไว้ด้วยพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง นั้นก็คือ พระสกันทโพธิสัตว์

ในสมัยโบราณผู้ที่จะอาศัยในวัด จะต้องมีการสังเกตว่ารูปปั้นของพระเวทโพธิสัตว์ในวัดว่าถือคทาอย่างไร อย่างภาพซ้ายถือไว้ในมือหรือประนมมือแสดงว่าอนุญาตให้เข้าพักได้ แต่อย่างภาพขวาถือจรดพื้นแสดงว่าไม่อนุญาตให้เข้าพัก

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks