จิ่วหวงต้าตี้ 九皇大帝 เทพเจ้าแห่งประเพณีถือศีลกินเจ

กิวหองไต่เต หรือ จิ่วหวงต้าตี้ 九皇大帝 เทพเจ้าแห่งประเพณีถือศีลกินเจ เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และวัชรญาณ และความเชื่อของเต๋า รวมถึงเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์จีน กล่าวถึงจักรพรรดิ์ในสมัยจีนโบราณ 9 พระองค์

จิ่วหวงต้าตี้ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา นิกายมหายาน และวัชรญาณ ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์

จิ่วหวงต้าตี้ ตามความเชื่อของเต๋า มาจากความเชื่อเรื่อง เทพดาวเป่ยโต้ว 北斗 หรือเทพเป่ยโต้วซิงจวิน 北斗星君 หรือดาวปักเต้า โดยชาวจีนโบราณจะสังเกตหางของดาวเป่ยโต้วในการกำหนดฤดูกาล

ฤดูใบไม้ผลิ หางของดาวเป่ยโต้ว จะชี้ไปยังทิศตะวันออก ฤดูร้อน ชี้ไปยังทิศใต้ ฤดูใบไม้ร่วง ชี้ไปทางทิศตะวันตก และฤดูหนาวชี้ไปทางทิศเหนือ

กลุ่มดาวเป่ยโต้ว ประกอบไปด้วย 7 ดวง แต่ตามความเชื่อของเต๋ากล่าวไว้ว่า มีอีก 2 ดวงที่ตาเปล่ามองไม่เห็น หากผู้ใดมองเห็นจะอายุยืน ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการบูชาดาว เพื่อขอพร ต่ออายุ โดยดาวอีก 2 ดวงที่มองไม่เห็นคือดาวว่ายผู่ 外辅星 ซึ่งอยู่บริเวณดาวอู่ชวี่ 武曲星 สามารถมองเห็นได้ขณะดาวกระพริบ และดาวเน่ยปี้ 内弼星 บริเวณดาวจวี๋เหมิน 巨门星 ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้

จิ่วหวงต้าตี้ ตามความเชื่อของประวัติศาสตร์จีนโบราณ ได้แก่ สามราชา ห้าจักรพรรดิ์ หรือ ซานหวง อู่ตี้ 三皇五帝