กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานพรตรุษจีน ๒๕๖๔

ตรุษจีนปีฉลู ๒๕๖๔ เวียนมาถึงแล้ว ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.๒๕๖๔ แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน พรพระราชทานวันตรุษจีนปีนี้เป็นลายพระหัตถ์ ภาษาจีน 4 คำ คือ

牛气冲天 หนิว ฉี ชง เทียน ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า หมายถึง กิจการเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู

ดังนั้น ในปีฉลู ๒๕๖๔ นี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานพรนี้ทุกคนจะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดกิจการนั้น ๆ ก็จะเฟื่องฟูและสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์ทุกประการ


ที่มา : http://www.phufa.org