ภาษาจีน คนฉลาดเห็นภูเขา คนโง่เห็นเหว

ภูเขาอยู่ที่นั่น อย่างสงบ

สายตาของคุณมองไปยังยอดเขา หรือเหวลึก

นั่นจึงไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา แต่ขึ้นอยู่กับความสูงและมุมของการยืนและความลึกของหัวใจของคุณ

——ฮุยกู่เหนียง (คนฉลาดเห็นภูเขา คนโง่เห็นเหว)

山就在那里,静默无语。你眼中是奇峰罗列,还是临渊而立,那不取决于山,只取决于所站的高度和角度,以及内心的深远。

——辉姑娘《智者见山,愚者见渊》