พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก พระนามของพระองค์ หมายถึง ผู้เจริญโดยรอบ ผู้ประเสริฐโดยรอบ

วันคล้ายวันสมภพ พระสมัตรภัทรมหาโพธิสัตว์ ตรงกับวันที่ 21 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในขณะที่พระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ดังนั้น ในคตินิยมทางพุทธศิลป์จึงนิยมการสร้างประติมากรรมหรือจิตรกรรมรูปพระศากยมุนีพุทธเจ้า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ สามองค์ เรียกว่า ฮั่วเหยียนซานเซิ่ง 华严三 圣

ฮั่วเหยียนซานเซิ่ง 华严三 圣

ในคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ตัวแทนแห่งการกระทำแต่ความดี พระโพธิสัตว์แห่งวิถีคุณธรรม เป็นสัญลักษณ์ธรรมปฏิบัติ

รูปเคารพพระองค์ มักมีพระวรกายสีทองอร่าม พระหัตถ์ขวาถือก้านบัว หมายถึงผู้ตื่นจากความหลง พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าปางประทานพร ทรงมีพาหนะคือ ช้างเผือกหกงา มีความหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

พระปณิธานของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์

ในพระสูตรกล่าวว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ได้รับการยกย่องในฐานะพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีจริยาวัตรงดงาม โดยทรงมีปณิธาน 10 ประการ ได้แก่

  1. เคารพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  2. ยกย่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  3. สักการบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  4. สารภาพความผิดที่ทำมาในอดีตทั้งหมด
  5. ตั้งมุทิตาจิต อนุโมทนาในความดีและความเจริญของผู้อื่น
  6. วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรม
  7. วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในโลก
  8. ปฏิบัติตามหลักธรรมสม่ำเสมอ
  9. ช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นนิจ
  10. อุทิศความดีที่ตนทำไว้เพื่อความรู้แจ้งและเพื่อบุคคลอื่น

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ ภูเขาเอ๋อเหมย (ง๊อไบ๊)

เชื่อกันว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สถิตอยู่ ณ ภูเขาเอ๋อเหมย 峨眉山 หรือเขาง๊อไบ๊ ในมณฑลเสฉวน หนึ่งในสี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อพุทธศาสนาจีน โดย ประติมากรรมรูปพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ขนาดใหญ่ ไปปางประทับนั่งบนช้างหกงา ประดิษฐานตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งเรียกว่า จินติ๋งซือฟาง 金顶十方

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง Chinatalks และ Fanpage Chinatalks