สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง

น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง หมายถึงการบอกให้ผู้อืนทราบว่า ต่างคนต่างมีหนทางของตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน

สำนวนน้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองในภาษาจีน คือ 你走你的阳关道,我走我的独木桥 Nǐ zǒu nǐ de yángguāndào, wǒ zǒu wǒ de dúmùqiáo

阳关道 Yángguāndào หมายถึง หนทางที่สะดวกสบาย มีที่มาจาก สถานที่ในเส้นทางสายไหมของจีนที่มุ่งสู่ตะวันตก อยู่บริเวณเขตตุนหวง มณฑลกานซู ในปัจจุบัน

หยางกวนเต้า ประตูด่านสุดท้ายของจีนสู่ตะวันตก

独木桥 Dúmùqiáo หมายถึง หนทางที่ยากลำบาก มาจากสะพานไม้ที่พาดเพื่อเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่ง

สะพานไม้ ซึ่งเรียกว่า ตู้มู่เฉียว

นอกจากนี้ยังสำนวนที่มีความหมายเหมือนกันคือ 井水不犯河水 Jǐng shuǐ bùfàn héshuǐ คือ ต่างคนต่างทำเรื่องของตน ไม่ยุ่งหรือขัดขวางกัน