พระอมิตาภพุทธเจ้า

พระอมิตาภพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในไตรพุทธ 三菩 เป็น พระพุทธเจ้าองค์ที่อยู่ซ้ายมือ หรือเบื้องขวาของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ทรงมีพระนามเต็มว่า 西方接引阿弥陀佛 พระนามของท่านเป็นที่มาของคำว่า “อมิตตาพุทธ” หรือ “ออนีทอฮุก”

พระนามของพระองค์มีอยู่สองพระนาม คือ “อมิตาภะ” หรือ “ออหมี่ท้อ” แปลว่า ผู้มีความสว่างอันประมาณมิได้ และอีกพระนามหนึ่ง คือ อมิตายุส หรือบ่อเหลียงสิ่วฮุก แปลว่า ผู้มีอายุอันประมาณมิได้

ท่านครองดินแดนพุทธเกษตรด้านตะวันตก เรียกว่า ดินแดนสุขาวดี 极乐世界 ซึ่งเป็นดินแดนหลังความตายที่ทุกคนปรารถนา

พระอมิตาภพุทธเจ้าทรงมีปัทมบัลลังก์อยู่บนพระหัตถ์ที่ประสานกันในท่าสมาธิ บางแห่งจะทรงแบพระหัตถ์ขวาออกมา เบื้องหน้าแสดงกิริยารับดวงวิญญาณของสรรพสัตว์ที่ประกอบกุศลพร้อมกับระลึกถึงพระองค์ไปเกิดยังแดนสุขาวดี

วันคล้ายวันประสูติของท่าน คือวันที่ 17 เดือน 11 ตามปฏิทินจีน

ตามพุทธตำนานกล่าวว่า พระอมิตาภพุทธเจ้า เดิมท่านเคยเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงได้รับการเทศนาจากพระธรรมจากพระโลเกศวรราชพุทธเจ้า และได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อมาท่านได้ทรงสละราชสมบัติและออกผนวช จนบรรลุธรรม และได้ตั้งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยพระองค์ได้ทรงตั้งพระปณิธานไว้ 48 ประการ หากปณิธานประการใดไม่สำเร็จ ก็จะไม่ยอมเป็นพระพุทธเจ้า

โดยความปรารถนาทั้ง 48 ประการสามารถสรุปได้ คือ หากพระองค์สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอให้พระวรกายของพระองค์นั้นสง่างาม มีชีวิตยืนยาว มีสติปัญญา พระองค์จะสร้างพุทธเกษตร ประกอบด้วยปราสาทราชวัง ดินแดนนี้จะมีทั้งป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วย เงิน ทองคำ แก้วมณี ไข่มุก มีเสียงเพลงบรรเลงอย่างไพเราะ ผู้ที่มีชีวิตในดินแดนสุขาวดี จะไม่ประสบกับความหนาว ความร้อน ความทุกข์ยาก ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้ดังปรารถนา แม้ผู้เป็นใบ้ก็สามารถพูดได้ ผู้ใดหูหนวกก็สามารถได้ยิน ผู้พิการ เมื่ออยู่ในดินแดนนี้จะหายจากสภาพการพิการทั้งปวง ซึ่งภายหลังพระองค์ได้บรรลุความปรารถนาทั้ง 48 ข้อนี้ และได้ตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพุทธเจ้า

ไตรเทพแห่งประจิมทิศ ซีฟางซานเสิ้ง (西方三圣)

ไตรเทพแห่งทิศประจิมได้แก่พระพระอมิตาภพุทธเจ้า เป็นองค์ประธาน และ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (กวนอิมผ่อสัก) พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาประทับอยู่ ณ ตำแหน่งเบื้องขวาของพระอมิตาภพุทธะ และพระมหาสถามปราปต์มหาโพธิสัตว์ (ไต้ซีจี้ผ่อสัก) พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและปัญญาบารมี ประทับอยู่ ณ ตำแหน่งเบื้องซ้ายของพระอมิตาภพุทธะ

ดินแดนสุขาวดี

มีความเชื่อว่า ผู้ใดกล่าวถึงชื่อและรำลึกถึงพระองค์ด้วยความเคารพ โดยการสวดพระนามของพระองค์โดยสม่ำเสมอ ว่า “นำ มอ ออ มี ท้อ ฮุก” และเพียรบำเพ็ญกุศลเมื่อเขาเหล่านั้นถึงแก่ความตาย จะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี

ดังนั้น เวลาที่คนใกล้จะสิ้นใจ จึงให้ภาวนาพระนามของพระองค์ท่านไว้ให้จิตแน่วแน่ โดยหวังว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดี