ท้าวเวสสุวัณมหาราช หนึ่งในเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

ท้าวเวสสุวัณมหาราช หรือ ตัวเหวินเทียนหวัง 多闻天王 คือหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ผู้คอยคุ้มครองให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่กินดีอยู่ดีและมีความมั่งมีมั่งคั่ง หนึ่งในสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

Read More

เทพเจ้าจีน นาจา

นาจา 哪吒 เป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน รูปลักษณ์ของนาจา เป็นรูปของเด็กผู้ชายเหยียบวงล้อไฟ มือถือหอกและห่วงเป็นอาวุธ มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศและสามารถปราบมารปีศาจได้

Read More

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพุทธศาสนา มหายาน

ในวิหารของวัดพุทธศาสนา นิยายมหายาน หรือวัดจีนนั้นเราจะพบว่ามีพระพุทธรูป 3 พระองค์ หรือ ไตรพุทธ 三菩萨 เป็นประธานของวัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นต้น พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ นี้ ประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า 本师释迦牟尼佛 ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง …

Read More

ตำนานพระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด. จนผู้คนให้ฉายานามว่า พระบ้า หรือ พระเพี้ยน ศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่า จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่จุติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลก

Read More

ท้าวจตุโลกบาล ซื่อต้าจินกัง 四大金刚

ท้าวจตุโลกบาล หรือ ซื่อต้าจินกัง (四大金刚) บ้างเรียกว่า ท้าวจตุมหาราชา หรือ ซื่อต้าเทียนหวัง (四大天王) เป็นมหาเทพทั้งสี่ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

Read More

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม 姜太公在此百事无禁忌Jiāng tàigōng zài cǐ bǎishì wú jìnjì เจียงไท่กงไจ้ชื่อไป๋อู๋ จิ้นจี่ แปลว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม ชง 衝 (冲) และกี๋ (จี้) 忌 ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ เรียกว่า กี๋ 忌 มาจาก กิ๋มกี๋ หรือ จิ้นจึ้ 禁忌 …

Read More