การสอบ HSK ระบบใหม่ และการสอบ HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Chinese Proficiency Test (HSK) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการสอบ HSK ระบบใหม่ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ 9 เกรด (三等九级) เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

  1. ภาษาจีนระดับต้น (初级)

ภาษาจีนระดับต้น 1 (一级)คำศัพท์ 500 คำ อักษรจีน 300 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 48 รูป 269 เสียง
ภาษาจีนระดับต้น 2 (二级)คำศัพท์ 1,272 คำ อักษรจีน 600 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 129 รูป 468 เสียง
ภาษาจีนระดับต้น 3 (三级)คำศัพท์ 2,245 คำ อักษรจีน 900 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 210 รูป 608 เสียง

  1. ภาษาจีนระดับกลาง(中级)

ภาษาจีนระดับกลาง 4 (四级)คำศัพท์ 3,245 คำ อักษรจีน 1,200 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 286 รูป 724 เสียง
ภาษาจีนระดับกลาง 5 (五级)คำศัพท์ 4,316 คำ อักษรจีน 1,500 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 357 รูป 822 เสียง
ภาษาจีนระดับกลาง 6 (六级)คำศัพท์ 5,456 คำ อักษรจีน 1,800 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 424 รูป 908 เสียง

  1. ภาษาจีนระดับสูง(高级)

ภาษาจีนระดับสูง 7 – 9 (七-九级)คำศัพท์ 11,092 คำ อักษรจีน 3,000 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 572 รูป 1,110 เสียง

การสอบ HSKK

HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด ซึ่ง แยกจากการสอบข้อเขียน HSK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง

ตามประกาศฉบับล่าสุดของ Chinese Testing International ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2023 เป็นต้นไป การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK จะดำเนินการสอบแบบควบรวมกัน ดังนี้

  • HSK 3 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับต้น
  • HSK 4 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับกลาง
  • HSK 5 และ HSK 6 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับสูง

โดยใบประกาศผลคะแนนสอบ จะแสดงข้อมูลรวมด้วยกัน