36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล 瞒天过海 Deceive the heavens to cross the ocean

กลยุทธ์นี้สรุปได้ว่า “สำหรับเรื่องที่มีความเคยชิน มนุษย์เรามักจะปล่อยปละละเลยต่อการระมัดระวัง มิได้ป้องกันให้เข้มงวดกวดขัน

ตัวอย่างกลยุทธ์ ปิดฟ้าข้ามทะเล ลิบองใช้กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเล ยึดเมืองเกงจิ๋วจากกวนอู

https://youtu.be/NeJMgXZCqc4